• Marka Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi
 • Marka Ön Araştırma İşlemleri
 • Ulusal Marka Başvuru İşlemleri
 • Uluslararası Marka Başvuru İşlemler
 • Başvuru Sonrası İşlemler
 • Ulusal ve Uluslararası Marka İzleme
 • Marka Lisanslama veya Devir İşlemleri

1.Marka tescili

Marka: Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak tanımlanmaktadır.

Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil, marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Tescilli marka, sahibine daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir. Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka ile ihtilaf halinde güçlü bir koruma sağlayacaktır.

2.Markanın korunması

Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemlerle tescilin yenilenmesi halinde uzatılabilmektedir. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır.

Yenileme isteminin yapılması (fiziki M102-online M203 Formu doldurularak) ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda yenileme istemi, altı aylık süre uzatımı içinde ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla da yapılabilmektedir.

3.Markanın kullanılması

Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi yetkili mahkemeler tarafından iptal gerekçesi olarak kabul edilmektedir.

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilmektedir.

 • Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
 • Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
 • Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması
 • Markayı taşıyan malın ithalatı

Dolayısıyla, marka tescil başvuruları sadece üretilmesi ya da sunumu planlanan mal ve hizmetler belirtilerek yapılmalıdır. Markaların kullanılması düşünülmeyen mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde tescili tescil maliyetlerini arttırdığı gibi markanın iptali riskini de beraberinde getirmektedir.

4.Marka hakkının ihlali

Markanın başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda marka sahibinin bu tür haksız kullanımları takip ederek yetkili mahkemelerde dava açmak suretiyle tescilli markadan kaynaklanan haklarına yapılacak ihlalleri önlemesi gerekmektedir.

Bu kapsamda aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılmaktadır:

 • Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı KHK 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak,
 • Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,
 • Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak,
 • Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

5.Markanın hükümsüzlüğü

Tescilli bir markanın hükümsüzlüğü, sadece ilgili mahkeme tarafından, zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlarca istenebilmektedir. Aşağıdaki hallerde, markanın hükümsüz sayılmasına karar verilmektedir:

 • 7 inci maddede sayılan haller (Ancak, 7 inci maddenin (ı) bendinde belirtilen anınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir),
 • 8 inci maddede sayılan haller (Ancak, 8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz),
 • Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise,
 • Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise,
 • Ortak veya garanti markasının teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanımı,

Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin ise, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilmektedir.

6.Marka tescilinden doğan haklarla ilgili hukuki işlemler

 • Lisans
 • Devir
 • Miras yolu ile intikal
 • Şirketlerin birleşmesi/bölünmesi
 • Cebr-i icra
 • Haciz
 • Rehin/ Teminat