• Endüstriyel Tasarım Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi
 • Ulusal Endüstriyel Tasarım Başvuru İşlemleri
 • Uluslararası Endüstriyel Tasarım Başvuru İşlemleri
 • Başvuru Sonrası İşlemler
 • Ulusal ve Uluslararası Endüstriyel Tasarım İzleme
 • Endüstriyel Tasarım Lisanslama veya Devir İşlemleri

1.Tasarım tescili

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütündür.

2.Tasarımda yenilik ve ayırt edicilik

Yenilik: Bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını ifade eder.

Ayırt Edici Nitelik: Bir tasarımın bilgilenmemiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasını ifade etmektedir.

3.Tasarımların korunması

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Ancak bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle 25 seneye kadar uzatılabilir.

Yenileme talebinin yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi şartıyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre içerisinde de yapılabilmektedir.

Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen tasarımlar hükümsüz sayılmaktadır.

Çoklu başvurularda kısmi yenileme işlemi yapılabilir.

4.Tasarımın hükümsüzlüğü

Tasarım tescilinin hükümsüz kılınması söz konusu olabilmektedir. Yetkili bir mahkeme tarafından tasarım tesciline ilişkin hükümsüzlük kararı,

 • Tasarımın koruma şartlarına sahip olmadığının ispat edilmesi ( Yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına haiz olmayan tasarımlar, kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar, koruma kapsamı dışında kalan tasarımlar)
 • Hak sahipliğinin başka kişi veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse,
 • Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer bir tasarımın başvuru tarihinin kendisinden daha önce olması halinde verilebilmektedir.

5.Tasarım hakkının sona ermesi

Tasarımdan doğan hak aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

 • Koruma süresinin dolması
 • Tasarım belgesi sahibinin hakkından vazgeçmesi

6.Tasarım hakkının ihlali

Tasarım hakkına tecavüz sayılan fiiller aşağıdaki gibidir:

 • Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak
 • Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
 • Yukarıda yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak
 • Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak,
 • Gasp

Tasarım başvurusunun bültende yayınlanmasıyla birlikte, başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

7.Tasarım üzerindeki tasarruf işlemleri

 • Lisans
 • Devir
 • Birleşme, Bölünme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu
 • Miras Yoluyla İntikal
 • Rehin
 • Unvan veya Nev’i Değişikliği
 • Adres Değişikliği
 • Hataların Düzeltilmesi